PRAVIDLA INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZAŽIJCHEMII

§ 1 [ÚVOD]
1) Pro účely těchto Pravidel internetových stránek Zažijchemii se používají následující výrazy:
a) Agentura – zodpovědná za technickou obsluhu stránek, interaktivní agentura GOLDENSUBMARINE Sp. z o.o. S.k.a. se sídlem v Poznani, ul. Palacza 113, zapsaná do rejstříku podnikatelů Okresního soudu Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000289158, DIČ: 779-232-38-33, IČ: 300684897, zastoupená komplementářem:
GOLDENSUBMARINE Sp. z o.o. se sídlem v Poznani, ul. Palacza 113, zapsaná do rejstříku podnikatelů Okresního soudu v Poznani, VIII hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000277446;
b) Majitel stránek – UNIPETROL, a.s. se sídlem Na Pankráci 127, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 61672190. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020;
c) Pravidla – tato pravidla internetových stránek;
d) Stránky – internetové stránky www.zazijchemii.cz;
e) Uživatel – fyzická osoba, která využívá Stránky jakýmkoli způsobem, včetně osob nezletilých se souhlasem a pod dozorem rodičů/zákonných opatrovníků.
2) Předmětem tohoto řádu je stanovení zásad používání Stránek uživateli, a to zejména stanovení práv a povinností uživatelů v této oblasti.
3) Uživatel je povinen se seznámit s řádem před používáním Stránek. Vstupem na stránky uživatel vyjadřuje souhlas s obsahem pravidel. V případě nezletilých uživatelů vyjadřují souhlas rodiče/zákonní opatrovníci.
4) V případě sporů mezi uživatelem a majitelem stránek/agenturou budou přijaty v dobré víře kroky vedoucí ke smírnému řešení a vyřešení rozdílů vznikajících z obsahu tohoto řádu nebo jeho výkladu.
5) Majitel stránek si vyhrazuje právo změnit Pravidla v kterémkoliv okamžiku. Změněná Pravidla platí od okamžiku jejich zveřejnění na Stránkách. Uživatelé jsou povinni průběžně kontrolovat změny Pravidel na Stránkách.
§ 2 [POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK]
1) Uživatel se zavazuje dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, které se týkají činnosti uživatele spojené s používáním Stránek, a to zejména všeobecně platné právní normy a všeobecně přijaté morální a etické normy. Nezávisle na ustanovení předcházející věty se uživatel zavazuje dodržovat veškeré zásady používání Stránek určené Majitelem stránek a Agenturou, zejména zásady a pravidla určená v těchto Pravidlech, Pravidlech soutěže a kvízu a veškeré další doporučení nebo pokyny Majitele stránek spojené s fungováním Stránek.
2) Pro používání Stránek nezletilými se vyžaduje souhlas rodiče/zákonného opatrovníka.
3) Majitel stránek si vyhrazuje nezbytnost dodržování zásad bezpečnosti při provádění chemických pokusů Uživateli. Chemické pokusy se mohou provádět pouze za přítomnosti rodičů/zákonných opatrovníků nebo plnoletých osob s příslušnou kvalifikací a v profesionální chemické laboratoři.
4) Majitel stránek a Agentura nenesou odpovědnost za jakékoli škody způsobené třetím osobám, které vznikly v důsledku provádění pokusů uvedených na Stránkách, a to zejména za škody vzniklé v důsledku samostatného provádění chemických pokusů způsobem, který je v rozporu s doporučeními uvedenými v odst. 3.
5) Majitel stránek opravňuje Uživatele k používání materiálů umístěných na Stránkách, a to výhradně prohlížením nebo stažením pouze pro soukromé a nekomerční použití s podmínkou, že budou dodrženy předpisy v oblasti ochrany autorských práv a práva souvisejícího s autorským právem, s podmínkou zachování veškerých informací o autorských právech a jiných informací o vlastnostech uvedených v originálních materiálech nebo kopiích. Uživatel se zavazuje, že nebude používat materiály umístěné na Stránkách jiným způsobem, než který je uveden v předcházející větě, a zejména se zavazuje, že žádným způsobem nebude upravovat, reprodukovat nebo zveřejňovat, vykonávat, šířit nebo jiným způsobem používat tyto materiály k jakýmkoliv komerčním nebo veřejným účelům. Nesmí se také používat tyto materiály na jiných internetových stránkách nebo počítačové síti za jakýmkoliv účelem. Materiály umístěné na Stránkách jsou chráněné autorskými právy. Jakékoli neautorizované využití materiálů, které jsou na těchto Stránkách, je porušením vlastnických práv, práv z ochranné známky a jiných práv.
6) V případě, že uživatel umístí na Stránky jakékoli vlastní materiály (nahrávky audio a video, foto, zápisy, komentáře nebo jakékoli jiné formy projevu), prohlašuje, že:
a) mu náleží veškerá práva nezbytná k používání těchto materiálů takovým způsobem, jakým jsou ony používány na Stránkách, zejména autorská práva a práva souvisejícího s autorským právem nebo práva k používání osobních práv třetích osob, zejména podobizny, jména a příjmení nebo jiného identifikačního označení, ochranné známky nebo jiných,
b) obsah těchto materiálů je shodný s platnými právními předpisy a všeobecně přijatými morálními a etickými normami, a zejména se nejedná o pornografický nebo erotický obsah, urážlivý, pomlouvačný a vulgární obsah porušující osobnostní práva nebo důstojnost třetích osob, obsah vyzývající k šíření nenávisti, rasismu, xenofobii, ke konfliktům mezi národy a náboženstvími, obsah porušující autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo pobízející k porušování autorských práv včetně zveřejnění informací nebo materiálů, které mohou sloužit k porušování autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví,
c) bude využívat tyto materiály v souladu s platnými právními předpisy a všeobecně přijatými morálními a etickými normami, a to v rozsahu ve výše uvedeném bodě b),
d) se zavazuje nevyužívat jakékoli materiály, které nesplňují normy uvedené v bodě a) - c),
e) nezávisle na ustanovení výše uvedených bodů a) - d) se zavazuje nevyužívat Stránky způsobem nebo za účelem, který:
je v rozporu se zákony a dobrými mravy,
může způsobit škody Stránkám nebo třetím osobám,
a to zejména k jakémukoliv neoprávněnému zpřístupnění souborů nebo odkazů ke grafickým, hudebním souborům nebo literárním textům a jiným dílům, která jsou chráněna autorským právem, nebo k zprostředkování v nelegálního zpřístupnění materiálů, která jsou chráněna autorským právem, zpřístupnění obsahu závadného charakteru, jako jsou např. počítačové viry nebo jiné soubory podobného charakteru, umístění obsahu nebo přijetí kroků narušujících zásady rovnosti podmínek hospodářské soutěže včetně zneužití vyhledávacích algoritmů, uvedení v omyl návštěvníků Stránek, zejména z hlediska jejího disponenta, původu prezentovaného obsahu nebo jiným způsobem.
7) Odkazy k jiným internetovým stránkám jsou umísťovány pouze za účelem zajištění komfortu Uživatelům. Využití odkazu vede k opuštění Stránek. Agentura a Majitel stránek nesledují obsah jiných servisů internetových stran, kam vedou odkazy, nekontrolují je, a ani za ně nezodpovídají. Přechod na jinou internetovou stranu, kam vede odkaz umístěný na Stránkách, uživatel uskutečňuje výhradně na svou vlastní odpovědnost.
§ 3 [OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ]
1) Veškeré údaje o uživatelích získané Majitelem stránek prostřednictvím Stránek jsou přechovávány a zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich bezpečnost, a to v souladu s právními předpisy.
2) Majitel stránek pověřuje Agenturu spravováním údajů Stránek způsobem, který zajišťuje ochranu osobních údajů Uživatele proti zničení, zveřejnění nebo neoprávněné změně ze strany třetích osob.
3) Majitel stránek je výlučným vlastníkem informací shromážděných na Stránkách. Tyto informace se nesmí prodávat, pronajímat, a ani zpřístupňovat třetím osobám způsobem, který je v rozporu s výše uvedenými odst. 1 a 2.
4) Uživatelé, kteří používají Stránky, jsou v anonymitě do doby přihlášení. Informace obsažené v přihlašovacích údajích využívá Agentura v souladu s informací poskytnutou při přihlášení a v souladu s rozsahem poskytnutého souhlasu Uživatele při registraci na využití těchto informací.
5) Agentura nepoužívá soubory typu cookies ke shromažďování osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení nebo e-mailová adresa. Agentura nesmí používat soubory typu cookies k identifikaci uživatelů, kteří často navštěvují Stránky a ke shromažďování úhrnných statistických informací o způsobu využívání Stránek Uživateli.
§ 4 [ODPOVĚDNOST]
1) Informace obsažené na Stránkách a materiály, které z nich lze stáhnout, jsou zpřístupněné v dané formě a nepodléhají žádným nárokům v rozsahu provedení, kompletnosti, přizpůsobení k určitým potřebám nebo uplatňování jiných odpovídajících pravidel.
2) Majitel stránek nenese odpovědnost za způsob využívání obsahu a formy materiálů a informací umístěných na Stránkách. Majitel stránek si vymiňuje, že používání Stránek probíhá na výhradní riziko Uživatele.
3) Uživatel nebo rodič/zákonný opatrovník nezletilého Uživatele nese výlučnou odpovědnost za veškerou činnost spojenou s používání Stránek, zejména za obsah materiálů umístěných na Stránkách. V případě nároků třetích osob spojených s umístěnými materiály na Stránkách osvobozuje Uživatel nebo rodič/zákonný opatrovník nezletilého Uživatele Majitele stránek a Agenturu z jakékoli odpovědnosti a nese veškeré náklady spojené s příslušnými řízeními včetně nákladů na advokátní zastoupení v těchto řízeních.
4) Agentura a Majitel stránek nenesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé přímým nebo nepřímým způsobem v důsledku používání, nemožnosti používání nebo také výsledků používání Stránek, jiných stránek spojených odkazy se Stránkami a materiálů, informací, zboží a služeb nacházejících se na Stránkách nebo na jakýchkoliv jiných stránkách propojených se Stránkami odkazy, bez ohledu na to, zda tyto nároky vyplývají ze záruky, kontraktů, deliktů či jiných právních základů, a bez ohledu na to, zda Agentura nebo Majitel stránek byl informován o možnosti vzniku takových škod. Jestliže v důsledku používání materiálů, informací nacházejících se na Stránkách nebo jakýchkoliv jiných stránkách propojené se Stránkou odkazy bude nezbytná oprava nebo modifikace nástrojů nebo údajů, pak veškeré s tím spojené náklady nese Uživatel.
5) Agentura učiní vše pro to, aby co nejrychleji odstranila veškerý obsah, který je v rozporu s Pravidly, avšak ne vždy je to možné. Uživatel při používaní Stránek tak souhlasí, že informace umístěné na Stránkách obsahují názory a vyjádření jejich autorů, a ne Majitele stránek a Agentury (kromě informací jimi napsanými), kteří nenesou za tento obsah odpovědnost.
6) Ve věcech neupravených těmito pravidly se používají všeobecně platné právní předpisy.
 
Pravidla soutěže „Zažij chemii"
§ I. Všeobecná ustanovení
1) Organizátorem soutěže pod názvem „Zažij chemii" ("Soutěž") je UNIPETROL, a.s., se sídlem v Praze 4, ul. Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ: 616 72 190 („Organizátor").
2) Technickou obsluhu Soutěže zajišťuje interaktivní agentura GoldenSubmarine Sp. z o.o. S.k.a. se sídlem v Poznani, ul. Palacza 113 („Agentura").
3) Soutěž probíhá na internetových stránkách Organizátora na adrese: www.zazijchemii.cz(„Stránky"), ve dnech od 7. ledna 2013 do 31. března 2013. Soutěž o hlavní odměnu probíhá v sociální síti Facebook na adrese https://www.facebook.com/zazijchemii/app_108343719352247 od 5. dubna do 19. dubna 2013.
4) Cílem Soutěže je propagace znalostí chemie.
5) Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, které řádně splní požadavky registrace uvedené v těchto Pravidlech a na www.zazijchemii.cz („Účastníci"). Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců! Souhlas rodičů/zákonných zástupců musí být platný po celou dobu Soutěže. Nezletilý Účastník je povinen kdykoliv v průběhu Soutěže předložit Organizátorovi na vyžádání písemný souhlas rodiče/zákonného zástupce s účastí Účastníka v Soutěži.
6) Správná registrace, která umožňuje získat status Účastníka, spočívá:
a) ve vyplnění registračního formuláře, který obsahuje: přihlašovací jméno (login), heslo a e-mailovou adresu, věk,
b) vyznačení souhlasu rodiče/zákonného zástupce s podmínkami těchto Pravidel a Pravidel Stránek, souhlas rodiče/zákonného zástupce s účastí nezletilého Účastníka v Soutěži a se zpracováním osobních údajů Účastníka zahrnující zveřejnění přihlašovacího jména, který používá na stránkách www.zazijchemii.cz,
c) potvrzení registrace kliknutím na odkaz zaslaný uživateli stránek www.zazijchemii.cz na e-mailovou adresu, kterou uvedl.
7) Účastník Soutěže se registruje pouze jednou.
8) Soutěže se nemohou zúčastnit pracovníci Organizátora a Agentury a jejich rodinní příslušníci. Výše uvedenými rodinnými příslušníky se rozumí: příbuzní v přímé vzestupné či sestupné linii, sourozenci, manželé, rodiče manželů a osoby, které jsou s nimi ve vztahu osvojení, opatrovnictví či podobném.
9) Soutěže se mohou zúčastnit nezletilé osoby, pouze pokud obdržely souhlas rodičů/zákonných zástupců vyjádřený na registračním formuláři Účastníka. V případě chybějícího souhlasu jsou veškeré úkony učiněné těmito osobami neplatné.
10) Organizátor doporučuje, aby nezletilí Účastníci prováděli chemické pokusy za přítomnosti rodičů/zákonných zástupců nebo plnoletých osob s příslušnými kvalifikacemi a v profesionální chemické laboratoři.
11) Organizátor a Agentura nenesou odpovědnost za jakékoli škody způsobené třetím osobám, vzniklé v souvislosti s účastí v Soutěži, zejména za škody vzniklé v důsledku samostatného provádění chemických pokusů způsobem, který je v rozporu s doporučeními uvedenými v odst. 10 tohoto článku Pravidel.
§ II. Podmínky účasti v soutěži
1) Výraz „Soutěž“ Organizátor definuje jako ucházení se Účastníka o odměnu prostřednictvím natočení filmu s chemickými pokusy provedenými Účastníkem („Soutěžní práce") a jeho umístění na Stránkách.
2) Každý Účastník může předat stránkám libovolný počet Soutěžních prací.
3) K účasti v soutěži je třeba:
a) připravit autorský film s jakýmkoliv chemickým pokusem a maximální velikostí 100 MB (dále jen „Soutěžní práce“'),
b) po přihlášení se do záložky „Soutěž“ pomocí příslušného nástroje je nezbytné umístit Soutěžní práci na Stránky.
4) Soutěžní práci Účastníka hodnotí Agentura, která do 48 hodin od obdržení informace (výhradně v pracovní dny, od pondělí do pátku v 9:00 - 17:00 hod.) o vložení nové Soutěžní práce na Stránky rozhodne o jejím přijetí, či v případě porušení Pravidel o odmítnutí. Účastník bude informován o přijetí nebo odmítnutí Soutěžní práce na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Přijatá Soutěžní práce bude po jejím schválení veřejně dostupná ke zhlédnutí na Stránkách: www.zazijchemii.cz.
5) Soutěžní práce se účastní Soutěže v měsíci, ve kterém se stala veřejně dostupnou ke zhlédnutí na Stránkách www.zazijchemii.cz, a to v souladu se způsobem přijetí Soutěžních prací podle výše uvedeného odst. 4.
6) O Soutěžní práci, která byla přijata Agenturou a stala se veřejně dostupnou na Stránkách, budou hlasovat návštěvníci Stránek, kteří pomocí příslušného tlačítka „Hlasujte“, budou moci hlasovat podle stupnice 1-5 (1 znamená na stupnici nejhorší výsledek, 5 naopak nejlepší výsledek), jednorázově o každém filmu vždy v každém měsíci průběhu Soutěže. Návštěvník Stránek, který má zájem hlasovat pro jednotlivou Soutěžní práci, si před hlasováním musí založit na Stránkách účet určený k hlasování v Soutěži. Ke konci každého měsíce budou tři nejlépe hodnocené Soutěžní práce hodnoceny návštěvníky Stránek podle stupnice 1-5 (1 znamená na stupnici nejhorší výsledek, 5 naopak nejlepší výsledek) s tím, že přihlédne zejména k obtížnosti pokusu a pečlivosti jeho zpracování. Základem měsíčního žebříčku bude aritmetický průměr hlasů návštěvníků Stránek.
7) I. odměnu v měsíčním žebříčku dostává Soutěžní práce, která získá nejlepší hodnocení návštěvníků Stránek po dobu konání soutěže. Dvěma dalším Soutěžním pracím v měsíčním žebříčku bude přiděleno odpovídající II. a III. místo. V Soutěži jsou udělována tři odměny po dobu 3 měsíců, uvedené v § III. odst. 4.
8) Veškeré Soutěžní práce, které získaly I., II. a III. místo v soutěži o měsíční odměnu, postupují do Soutěže o hlavní odměnu, která se uděluje na základě hlasů návštěvníkůstránek Zažijchemii v sociální síti Facebook na https://www.facebook.com/zazijchemii. Aby mohl návštěvník těchto stránek v sociální síti Facebook hlasovat pro jednotlivé Soutěžní práce, které postoupily do Soutěže o hlavní odměnu, musí mít zřízen účet v sociální síti Facebook a stát se fanouškem stránky www.facebook.com/zazijchemii. Každý fanoušek hlasuje pro Soutěžní práci, která se mu líbí, stisknutím tlačítka „like“. Z jednoho profilu může fanoušek hlasovat pro jednu Soutěžní práci pouze 1x za 24 hodin. Soutěžní práce, která obdrží nejvyšší počet hlasů od fanoušků, získá za I. místo hlavní odměnu v Soutěži. Další dvě práce s druhým a třetím nejvyšším počtem hlasů získají odpovídající II. a III. místo v Soutěži o hlavní odměnu. V Soutěži o hlavní odměnu budou přidělovány odměny uvedené v § III. odst. 4.
9) Soutěžní práce s měsíční odměnou, které získaly I., II. a III. místo, se neúčastní soutěže v dalších měsících, budou však dostupné v galerii na Stránkách. Veškeré ostatní Soutěžní práce se v dalších měsících účastní Soutěže, avšak obdržené hlasy návštěvníků stránek v předcházejícím měsíci se anulují.
10) Účastníci nemají nárok požadovat na Organizátorovi a Agentuře uhrazení jakýchkoli nákladů spojených s vypracováním Soutěžní práce a jejím vložením do Soutěže na základě těchto Pravidel.
11) Umístěním Soutěžní práce na Stránky vyjadřuje Účastník (v případě nezletilých Účastníků rodič/zákonný zástupce) neodvolatelný, časově, územně ani jinak neomezený souhlas zástupce Účastník s použitím Soutěžní práce a v ní zařazených autorských děl a uměleckých výkonů bezúplatně všemi způsoby Organizátorem v rozsahu:
a) použití díla pro jakoukoli činnost Organizátora, včetně propagační, reklamní, informační a obslužné činnosti,
b) záznamu, rozmnožování a šíření díla libovolnými prostředky zcela nebo zčásti, zejména vložením díla do paměti počítače, umístěním na internetové a intranetové síti,
c) zpřístupnění díla takovým způsobem, aby každý měl k němu přístup v době a místě jemu potřebném,
d) vyhotovení studií k dílu, kterým je Soutěžní práce a jejich reprodukce a šíření libovolnými prostředky Organizátorem a také třetími osobami.
12) Umístěním Soutěžní práce na Stránkách prohlašuje Účastník (v případě nezletilého Účastníka rodič/zákonný zástupce), že má veškerá nezbytná práva k Soutěžní práci pro účast v Soutěži, a zejména autorská práva pro použití identifikačních znaků včetně ochranných známek a chráněných vzorů zachycených v Soutěžní práci. Účastník (rodič/zákonný zástupce) nese veškerou odpovědnost vůči třetím osobám, Organizátorovi a Agentuře v případě porušení práv uvedených v předchozím odstavci. Účastník (rodič/zákonný zástupce Účastníka) se zavazuje zprostit Organizátora a Agenturu jakékoli odpovědnosti v případě, že třetí osoba vznese nároky v souvislosti s porušením jejích práv, případně nahradit Organizátorovi a Agentuře veškeré náklady vynaložené Organizátorem/Agenturou za účelem obrany proti nárokům třetích osob.
Organizátor je nositelem práv výrobce zvukově obrazového záznamu Soutěžní práce, který vzniká z jeho podnětu.
13) Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit z účasti Soutěžní práce, které porušují tato Pravidla Soutěže, všeobecně platné právní předpisy nebo všeobecně přijaté zásady společenského soužití, společenské, etické nebo morální normy, a to zejména Soutěžní práce obsahující ochranné známky výrobců alkoholových výrobků nebo jiné prvky umožňující identifikaci těchto výrobců a jejich známek, Soutěžní práce s obsahem propagujícím násilí, vyzývající k antagonismu s rasistickým, náboženským nebo etnickým pozadím a také s obsahem, který je považován za všeobecně klamavý nebo porušuje všeobecně platná práva. To se také vztahuje na Soutěžní práce, o nichž Organizátor obdržel věrohodnou informaci, že porušují osobnostní práva třetích osob.
14) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka ze Soutěže v případě, že vznikne podezření o narušení těchto Pravidel, bezpodmínečně platných právních předpisů nebo zásad společenského soužití, a to zejména v případě pokusu nečestného zasahování do výsledků Soutěže.
15) Organizátor není povinen Soutěžní práce kontrolovat či prověřovat jejich jednotlivé složky. Bude-li však kontaktován a upozorněn na možné porušení práv třetích osob (týká se zejména, nikoliv však výlučně zvukové složky Soutěžní práce, rozuměj hudební složky) v souvislosti s uveřejněnými Soutěžními pracemi, bude nucen si od konkrétního Účastníka vyžádat osvědčení/prokázání k oprávněnému užití práv třetích osob či k odstranění zvukové složky Soutěžní práce. Pokud k tomuto nedojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen a Soutěžní práce bude odstraněna.
§ III. Vyhlášení výsledků a odměny v Soutěži
1) Výsledky Soutěže za daný měsíc budou vyhlášeny následovně: Výherce za měsíc leden 2013 bude oznámen nejpozději dne 11. února 2013, výherce za měsíc únor 2013 bude oznámen nejpozději dne 11. března 2013 a výherce za měsíc březen bude oznámen nejpozději dne 9. dubna 2013.
2) Výsledky Soutěže o hlavní odměny budou vyhlášeny nejpozději 29. dubna 2013 na stánkách www.zazijchemii.cz a www.facebook.com/zazijchemii.
3) Informace o vítězích Soutěže budou zveřejněny na Stránkách: www.zazijchemii.cz, formou žebříčků s loginem Účastníka.
4) Odměny v Soutěži jsou následující:
a) 3 věcné měsíční odměny (jedna za měsíc) za I. místo - iPod Nano 16 GB
b) 3 věcné měsíční odměny (jedna za měsíc) za II. místo – firemní upomínky
c) 3 věcné měsíční odměny (jedna za měsíc) za III. místo - firemní upomínky
d) 2 věcné hlavní odměny za I. místo - vybavení učebny chemie v hodnotě 10 000 CZK určené pro vzdělávací zařízení a kamera Panasonic HC-V100EP-W určená pro soutěžícího.
e) 1 věcná hlavní odměna za II. místo - iPod Touch 32 GB
f) 2 hlavní odměny za III. místo - Polaroid Supercolor 630/Sun 600 a film Impossible PX680 CP
5) Organizátor zajistí pro výhry poskytované v České republice uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
6) Jeden Účastník Soutěže nemůže obdržet více než jednu odměnu (bez ohledu na její druh) v průběhu jednoho měsíce. Pokud by měl jeden Účastník s ohledem na četnost účastí v Soutěži obdržet více než jednu odměnu, pak se na jeho místo dostává další Účastník, který nejlépe splnil kritéria Soutěže jako vítěz dané kategorie odměn.
7) Odměnění Účastníci Soutěže nemohou přenést práva k získání odměny na třetí osoby a také nemají nárok na výměnu odměny za peněžní odměnu nebo odměnu jiného druhu než je dohodnuto v tomto paragrafu.
8) Každý Účastník, který získal nárok na odměnu v Soutěži, obdrží elektronickou poštou e-mail (na adresu uvedenou při registraci) s informací o výhře. V informaci bude Účastník informován o odměně. V případě, že se jedná o nezletilého Účastníka, bude vyzván, aby byl vyplněn jeho rodičem/zákonným zástupcem přiložený formulář nezbytný k vydání odměny. Vzor formuláře tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel. Organizátor zašle informaci o výhře pouze jednou. Nepředpokládá se jiný způsob informace o výhře.
9) Podmínkou k vydání odměny je u nezletilých Účastníků předložení vyplněného rodičem/zákonným zástupcem Účastníka výše uvedeného formuláře, který obsahuje příslušná prohlášení, a zaslání na adresu: UNIPETROL a.s., Praha 4, Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, s poznámkou „Zažij chemii“ do 30 dnů od data, kdy Organizátor zaslal e-mailem informaci o výhře.
10) Organizátor má povinnost předat Účastníkům odměny do 14 pracovních dnů od obdržení správně vyplněného formuláře, po doplnění veškerých formalit uvedených v těchto pravidlech. Tyto odměny budou zaslány doporučenou zásilkou do vlastních rukou poštou nebo zásilkovou službou. Odměny nezletilým Účastníkům budou odeslány doporučenou zásilkou do vlastních rukou jejich rodičům/zákonným zástupcům. Dnem předání odměny se rozumí den jejího vyslání ze sídla Organizátora.
11) Pokud Účastník, který by měl být odměněn, nesplní jakoukoli výše uvedenou podmínku, vyhrazuje si Organizátor právo výběru jiného Účastníka Soutěže, kterému bude udělena odměna shodně s ustanoveními Pravidel, anebo odměna nebude vůbec udělena.
§ IV. Výhrada
1) Organizátor nenese odpovědnost za:
a) činnost jiných subjektů, zejména dodavatelů internetových služeb a činnost pošty nebo zásilkových služeb,
b) situaci, kdy Účastník Soutěže z důvodu poruchy svého počítače nebo laptopu s internetovým spojením nebyl schopen řádně splnit podmínky Pravidel,
c) skutečnost, že e-maily, které byly zaslány Účastníkům Soutěže s informacemi o výhře, nedošly z důvodu nastavení pošty Účastníků, technických problémů, nastavení antispamových filtrů a jiných na Organizátorovi nezávislých příčin,
d) důsledky vyplývající z chybného uvedení údajů Účastníkem při registraci,
e) na Organizátorovi nezávislé poruchy serveru, na kterých je internetová adresa: www.zazijchemii.cz, a jejich následky,
f) poškození nebo ztrátu odměn při přepravě zásilkovou službou,
g) nedoručení na adresu uvedenou v § III. odst. 10 správně vyplněného formuláře opravňujícího převzetí odměny.
2) Veškeré nečestné kroky Účastníků Soutěže, které mají za cíl zvýšit jejich šanci na výhru prostřednictvím nabourání programových skriptů nebo jiné neoprávněné činnosti, povedou k vyloučení Účastník ze Soutěže a odebrání práva na odměnu.
3) Založení více účtů jednou osobou na Stránkách za účelem předání více hlasů na jednu Soutěžní práci, bude považováno za neoprávněnou činnost porušující zásady Pravidel. Stejně tak i zřízení více profilů v sociální síti Facebook jednou osobou za účelem hlasování nad míru povolenou pravidly pro hlasování v Soutěži o hlavní odměnu (viz. § II, odst. 8 těchto Pravidel) bude považováno za porušení zásady Pravidel.
4) Organizátor si vyhrazuje právo na změnu odměny za jinou ve stejné nebo vyšší hodnotě.
5) Organizátor neposkytuje Účastníkovi, který vyhrál odměnu, záruku na udělenou odměnu, a ani nenese odpovědnost za fyzické vady odměny.
§ V. Ochrana osobních údajů
Každý Účastník Soutěže (rodič/zákonný zástupce nezletilého Účastníka) registrací do Soutěže uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu přihlašovací jméno (login), heslo, e-mailová adresa, věk (výherci soutěže taktéž jméno, příjmení, adresa bydliště), případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři nebo údajů, které v souvislosti se svou účastí v Soutěži organizátorovi poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, získávání informací týkajících se soutěže a předání výhry v soutěži, a to po dobu 1 roku. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo na jejich opravu. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek o vysvětlení nebo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení na adresu UNIPETROL, a.s, Praha 4, Na Pankráci 127, 140 00, Praha 4 a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním.
Uvedení o bydlišti Účastníka (rodiče/zákonného zástupce) ve formuláři opravňujícím k vydání odměny je dobrovolné, ale jejich neuvedení neumožňuje vydat odměnu v Soutěži.
§ VI. Reklamace a řešení sporů
1) Reklamace týkající se Soutěže je třeba zaslat na adresu Organizátora: UNIPETROL a.s., Praha 4, Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, s poznámkou „Zažij chemii“, dopisem spolu s popisem situace a odůvodněním, a to nejpozději do 14 dnů od události, která je předmětem reklamace.
2) Reklamace zaslané po uplynutí výše uvedeného termínu nebudou vyřizovány.
3) Reklamace budou vyřizovány komisí ustavenou Organizátorem a Agenturou do 14 dnů od doručení reklamace Organizátorovi. Rozhodnutí, přijatá Organizátorem ve věci reklamace, budou na základě těchto pravidel konečná.
4) O vyřízení reklamace bude Organizátor informovat písemnou formou doporučeným dopisem proti podpisu, a to nejpozději do 14 dnů od data vyřízení reklamace.
5) V případě sporů vzniklých mezi Účastníkem (rodičem/zákonným zástupcem Účastníka) a Organizátorem a/nebo Agenturou budou přijaty v dobré víře kroky vedoucí ke smírnému řešení. Pokud nedojde ke smírnému řešení sporu, pak veškeré spory vznikající z pořádání Soutěže budou rozhodovány všeobecným soudem, místně příslušným pro sídlo Organizátora.

§ VII. Závěrečná ustanovení
1) Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla Soutěže v průběhu jejich trvání a právo přerušit Soutěž v libovolném okamžiku.
2) Změny Pravidel budou uvedeny na internetové stránce: www.zazijchemii.cz a jsou platné ke dni jejich zveřejnění.
3) Nedílnou součástí těchto Pravidel je formulář opravňující vydání výhry, který tvoří přílohu č. 1.
Změna pravidel provedena v Praze dne 5. dubna 2013